Monday, 4 February 2013

On W A Y Magazine / 58


 ระยะฟักตัวอ่อน
ฉันยังไม่รู้ว่าจะกำเนิดเป็นอะไร
ระหว่างผีเสื้อมีจุดลายแสนสวย
หรือนกน้อยขนนุ่มหนา
รู้แต่ว่า ฉันจะต้องโผบินสู่ฟากฟ้าชลาลัย ระยะฟักตัวอ่อน
ฉันยังไม่รู้ว่าจะกำเนิดเป็นอะไร
ระหว่างปลาทองหางพลิ้วไหว
หรือว่าเงือกน้อยกลอยใจ
รู้แต่ว่า ฉันจะต้องออกแหวกว่ายสู่น่านน้ำ


 ขอบคุณนิตยสาร W A Y

No comments:

Post a Comment