Tuesday, 12 February 2013

บานไม่รู้โรย

ชอบดอกบานไม่รู้โรย มาตั้งแต่ยกพานไหว้ครูครั้งแรกตอน ป. 1
ไม่คิดเลยว่า รักนั้นไม่เคยโรย จนถึงวันนี้ วัยนี้ และอาจจะตลอดไป

No comments:

Post a Comment