Monday, 26 January 2015

Basic Royal Thai Floral Art/Day 4 (30Nov.14)


Basic Royal Thai Floral Art/Day 4 (30Nov.14)
บทเรียนวันที่ 4 ตาข่ายเครื่องแขวน
ขอให้มีเข็มกับด้าย แล้วองค์จะประทับทรงเข้าร่า
แม้จะไม่มีการเย็บปักใด ๆ ใช้ร้อย เกี่ยวกระตุกผูกเงื่อนเป็นหลัก
ก็ยังถือเป็นทางอ้อม ๆ ให้ดิฉันดำเนินอย่างมีความสุขเงียบ ๆ
ที่แท้แล้วไม่เงียบ ครูเปิดเพลงแขกเบา ๆ ลอย ๆ เศร้า ๆ ให้ฟัง
ช่างเป็นปัจจุบันขณะที่สมบูรณ์แบบ แบบนี้ เฉพาะตอนนี้เท่านั้น
วินาทีอื่นก็หาแบบนี้ไม่ได้ ที่องค์รวมทั้งหมดจะมาชุมนุมพร้อมกันแบบนี้
นี่แหละ ที่ครูพยายามสอดแทรกเรื่องปัจจุบันขณะผ่านงานดอกไม้
ฟังแรก ๆ อาจจะดูสวย ๆ ผ่าน ๆ แต่ฟังไปนาน ๆ เรื่อย ๆ ก็เริ่มพนักหน้าว่า ใช่
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าทำไปเดี๋ยวดอกไม้ก็เหี่ยว แต่ก็ยังทำ นั่งประดิดประดอยอยู่กับมัน
เพื่อเสพเพียงปัจจุบันขณะ เมื่อบรรลุถึงปัจจุบันขณะได้จริง ๆ
ทุกสิ่งก็เบา ไร้กาลเวลา

กราบขอบพระคุณครูใหญ่ คุณสกุล อินทกุล ผู้แสนประเสริฐในทุก ๆ ด้านของดิฉัน

No comments:

Post a Comment