Tuesday, 3 February 2015

my illustration in Volume Magazine Jan 15


“ถ้าเธอได้ไปเที่ยวในดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อน
แต่เธอห้ามถ่ายรูปเป็นหลักฐานซักใบ เธอจะไปไหม ?

“ประสบการณ์ของเธอจะเกิดขึ้นจริงๆ
ต่อเมื่อมีคนอื่นได้รับรู้ประสบการณ์ของเธอ”

“คนยุคเธออาจไปเที่ยวเพราะรู้สึกว่าต้องไปเที่ยวก็ได้
เพราะเธอมีประสบการณ์ร่วมกับคนอื่น
เมื่อคนอื่นออกไปท่องเที่ยวและมาแบ่งประสบการณ์
เธอจึงรู้ว่าเธอขาดประสบการณ์อะไรบางส่วนไป
เธอจึงออกไปท่องโลกเพื่อเติมเต็ม
โดยที่ตัวเธอเองไม่ได้อยากออกไปเที่ยวซักเท่าไหร่นัก "

“ดังนั้นการเติมเต็มของเธอจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
มันได้แบ่งปันประสบการณ์ของเธอออกไปให้โลกได้รับรู้ "

: my illustration in Volume Magazine Jan 15

No comments:

Post a Comment