Monday, 14 July 2014

lines on the hand
ทุกคนมีมือ 2 มือเท่ากัน
แต่รูปร่างมือของแต่ละคนก็ต่างกันไป
บ้างมือเล็ก เรียว บาง ตามสรีระร่างกาย
บ้างมือใหญ่ แข็งแกร่ง จากการผ่านเรื่องที่ทำมามาก
และต่างก็มีเส้นลายมือเป็นของตัวเอง
ที่ติดตัวมาแต่เกิด ที่บางคนคิดว่า คือตัวกำหนดชะตาชีวิต
แต่บางคนก็เชื่อว่า เส้นลายมือกำหนดได้ด้วยการสร้าง
ลงมือทำให้มันเกิด และยิ่งตั้งใจ ลายเส้นมือก็ยิ่งงดงาม

No comments:

Post a Comment